Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.) i dokonuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2172). Dokonywana zmiana w ww. rozporządzeniu jest powiązana z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1860), które m.in. obejmują problematykę związaną z przeprowadzaniem badania kwalifikacyjnego i wykonaniem szczepienia przeciw COVID-19 oraz szczepień, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ze względu na ujęcie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów w katalogu szkoleń uprawniających do przeprowadzania szczepień na podstawie art. 19 ust. 5b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest konieczne dodanie w § 6 w ust. 2 rozporządzenia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu szczepień, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873). Zmiana rozporządzenia rozszerzy możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych dla farmaceutów, którzy wykonując szczepienie przeciw grypie u osoby dorosłej ukończyli kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn.zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369101 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.