Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowana zmiana ma na celu wyłączenie stosowania do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 32 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej „OWU”. Konieczność zmiany § 33a OWU wynika z faktu, że od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050), rozpoczęto wdrażanie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zmiany są wprowadzane stopniowo, zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów, jak i w zasadach ich finansowania określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Obowiązujący od dnia 1 października 2021 r.  przepis art. 159 ust. 2b ustawy wprowadził  możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie:

1) koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony);

2) profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa);

3) oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353252

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin konsultacji spowodowany jest koniecznością pilnego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.