Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Projekt rozporządzenia dokonuje zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. poz. 235), które wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650).

Celem projektowanych zmian w rozporządzeniu jest przedstawienie charakterystyki rzadkich grup krwi (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia).

Projektowana zmiana w zakresie określenia rzadkich grup krwi pozwoli na zachowanie zgodności przepisów prawa z aktualną wiedzą medyczną w zakresie liczby i nomenklatury układów grupowych oraz antygenów krwinek czerwonych. Natomiast podwyższenie stawek rekompensaty pieniężnej przysługującej dawcom krwi, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza nastąpi o wskaźnik średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z lat 2007–2022 r. publikowany rokrocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Wzrost wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego jest konieczny ze względu na urealnienie jego wartości. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest przede wszystkim jako rekompensata utraconego zarobku w czasie związanym z podróżą do placówki służby krwi oraz z badaniami i zabiegami w niej wykonanymi. Ponadto koniecznym jest wprowadzenie elementu motywacyjnego dla dawców, który pozwoli na utrzymanie dotychczasowych dawców oraz rozszerzenie ich grupy, a w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia ilości pobieranego przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocza, szczególnie niezbędnego do produkcji immunoglobuliny anty-D stosowanej w profilaktyce konfliktu serologicznego (profilaktyka konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650)

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375650

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 24 sierpnia 2023 r. na adres sekretariat@pracodawcy.pl.