Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Aktualne przepisy wykonawcze określające wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych poza ryczałtem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej uniemożliwiają wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia nielimitowanego finansowania wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz świadczeń w ramach sieci kardiologicznej, udzielanych przez świadczeniodawców działających w systemie zabezpieczenia.

Zmiany w projekcie rozporządzenia polegają na wyłączeniu z finansowania w formie ryczałtu sytemu zabezpieczenia wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybranych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880), co umożliwi wprowadzenie przez NFZ nielimitowanego finansowania tych świadczeń.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347002
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.