Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120). Rozwiązywany jest problem zbyt wąskiego spektrum produktów leczniczych, jakie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 852) zwanego dalej „zmienianym rozporządzeniem”, mają nabywać podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w związku z wymogiem posiadania apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej sformułowanym w zmienianym rozporządzeniu. Rozwiązywany jest problem aktualnego braku precyzyjnego wskazania w zmienianym rozporządzeniu, czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą nabywać leki wydawane bez przepisu lekarza (OTC).

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zniesienie wymogu posiadania apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej przez podmiot leczniczy określony w sekcji 1 niniejszej OSR, aby miał on możliwość nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych w pełnym zakresie. W konsekwencji znoszony jest również ten sam wymóg dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Ponadto wprowadza się możliwość zakupu produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC niektórym kategoriom podmiotów wymienionych w zmienianym rozporządzeniu, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

Wprowadza się również możliwość aby podmioty lecznicze, lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, wymienione w art. 42 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i z 2021 r. poz. 2469) z racji uprawnienia do stosowania wymienionych tam środków odurzających lub substancji psychotropowych na podstawie stosownego zezwolenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, miały prawo nabywać produkty lecznicze zawierające te środki lub substancje w hurtowniach farmaceutycznych.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359258
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.