Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 23), stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146). Projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i krajowego ośrodka koordynującego sporządzenia raportu częściowego zawierającego ocenę organizacji, jakości i efektywności programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, zwanego „programem pilotażowym”. NFZ sporządza, we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym, raport częściowy zawierający ocenę organizacji, jakości i efektywności, zwany „raportem częściowym”, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r., a następnie przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Przygotowaniu raportu częściowego będą wykorzystywane dane m.in. ze sprawozdań okresowych przekazanych krajowemu ośrodkowi koordynującemu i oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia przez regionalne ośrodki koordynujące. Celem raportu częściowego jest ocena dotychczasowych rezultatów osiągniętych w ramach modelu organizacji krajowej sieci kardiologicznej, w tym ocena organizacji, jakości i efektywności programu pilotażowego w zakresie działalności sieci kardiologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników programu pilotażowego wraz z oceną realizacji planów leczenia. Zaproponowane terminy sporządzenia i przekazania raportu częściowego są najpóźniejszymi możliwymi terminami realizacji przedmiotowej zmiany. Zakłada się, że raport częściowy umożliwi opracowanie projektu ustawy o krajowej sieci kardiologicznej, w myśl działania nr 12 pn. Wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki kardiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z Uchwały nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zobowiązanie Narodowego Funduszu Zdrowia do sporządzenia, we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym, raportu częściowego zawierającego ocenę organizacji, jakości i efektywności programu pilotażowego w zakresie działalności sieci kardiologicznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384851 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl, według wzoru zawartego w poniższej tabeli.