Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności (Dz. U. poz. 2601) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z późniejszym, w stosunku do planowanego, wejściem w życie rozporządzenia projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach realizacji programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności wynikających. Zmiany istniejącego stanu prawnego zmierzają do osiągnięcia celów programu pilotażowego i pozwolą na prawidłową realizację działań ujętych w treści rozporządzenia. W projekcie dodano do treści rozporządzenia termin „wyposażenie dodatkowe” obejmujący słuchawki nauszne i karty dźwiękowe przeznaczone dla lekarzy, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, obsługujących innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne. Wyposażenie dodatkowe w skład którego wchodzi karta dźwiękowa oraz słuchawki nauszne, będą wykorzystywane przez lekarzy do precyzyjnej oceny danych medycznych zapisywanych podczas cyfrowej rejestracji obrazów jamy ustnej, przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry a także nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu. Zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu przedmiotów objętych finansowaniem w ramach programu pilotażowego. Dodano do rozporządzenia zakres danych jaki ma zostać przekazany do Funduszu w wyniku naboru realizatorów przeprowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz określono środki na zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie nieprzekraczającej 53 650 zł brutto (wartość uwzględnia maksymalną liczbę innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych zakupionych przez realizatora, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) oraz na zakup wyposażenia dodatkowego w kwocie nieprzekraczającej 1 613,76 zł brutto. Ponadto doprecyzowana została podstawa rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego. Określono także sposób obliczenia kwoty przeznaczonej w ramach programu pilotażowego na rozliczenie tych świadczeń. Projekt zakłada również wydłużenie etapu organizacji programu pilotażowego do dnia 31 marca 2023 r. Zmiana ta pozwoli na dostosowanie czasu przewidzianego na przeprowadzenie działań w ramach etapu organizacji programu pilotażowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369501 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.