Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 oraz z 2020 r. poz. 2131) wydane na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wprowadzenie zmian wynika m.in. z faktu, że część instytucji, o których w nim mowa już nie istnieje, a tym samym przepisy rozporządzenia są już w tym zakresie nieaktualne. Celem projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2067 oraz z 2020 r. poz. 2131), stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy – Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) jest aktualizacja stanu prawnego i dostosowanie go do stanu faktycznego.  W tym celu projekt zakłada szereg drobnych zmian w rozporządzeniu. Konieczna zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy odnosi się do (m.in): 1)     § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia skorygowane błędne odesłanie do lit. b–d, ponieważ lit. c została uchylona z dniem 1 kwietnia 2015 r. na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457); 2)   § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia aktualnej terminologii wynikającej, w szczególności, z przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 437); 3)    § 11 ust. 1 rozporządzenia, w którym odwołuje się do trybu i wzoru wydawania zaświadczenia lekarskiego do nieobowiązującego już – od dnia 1 stycznia 2016 r. – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229); 4)     załącznika nr 3a do rozporządzenia ustalającym wzór skierowania na badania lekarskie w objaśnieniach w pkt 1 lit. e, wskazane zostały przepisy wydane na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego. Obecnie – od dnia 23 września 2019 r. – na mocy art. 1 pkt 34 ustawy dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), przepisy wydane na podstawie art. 25 pkt 1 ww. ustawy określają wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowane przy ocenie narażenia. Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366001 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.