Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 526), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia za okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., mając na względzie konieczność zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności finansowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Konieczne jest wprowadzenie podstawy prawnej dla zwiększenia kwot ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „PSZ”, w przypadku świadczeniodawców, którzy w 2022 r. wykazali znaczny wzrost liczby jednostek sprawozdawczych, w stosunku do liczby planowanej, w związku z przejęciem części pacjentów od szpitali, które ograniczyły swoją normalną działalność w związku z wykonywaniem zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W nowelizowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie regulacji, która umożliwi odpowiednie zwiększenie ryczałtu PSZ na podstawie art. 136c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) świadczeniodawcom, którzy przekroczyli liczbę jednostek sprawozdawczych uwzględnionych przy ustaleniu wysokości tego ryczałtu o co najmniej 8%. Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366358 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.