Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1225 i 1237) ma na celu umożliwienie podmiotom leczniczym dostosowanie się do wymagań określonych w tym rozporządzeniu w zakresie organizacji w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 15 pkt 4a rozporządzenia SOR do dnia 31 grudnia 2023 r. istnieje obowiązek spełnienia wymagania w zakresie miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Przedmiotowy projekt wydłuża okres na dostosowanie SOR do wymagań rozporządzenia SOR w zakresie organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Termin na spełnienie warunku w zakresie organizacji w lokalizacji SOR miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie przesunięty o 12 miesięcy (do 31 grudnia 2024 r.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2023 r. poz. 1541, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379303 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 grudnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.