Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048) nakłada na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „SOR”, m.in. obowiązek:

1)         organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2)         zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora (kierownika) SOR;

3)         posiadania lotniska bądź lądowiska.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Nowe terminy na spełnienie warunków zostały określone:
1) na dzień 30 czerwca 2023 r. –  w odniesieniu do organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora oddziału (lekarza kierującego oddziałem);
2) na dzień 31 grudnia 2024 r. – w odniesieniu do posiadania lotniska bądź lądowiska.
Wydłużenie terminów na spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje, że wszystkie działające szpitalne oddziały ratunkowe po dniu 30 czerwca 2022 r. utrzymają zdolność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359401
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.