Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło 3600 zł. Obowiązek ustalenia wynagrodzenia pracownika co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256), średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 107,8%. W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. z dnia 9 lutego 2023 r. (M.P. poz. 171), od dnia 1 lipca 2023 r. wzrosną gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139). W celu umożliwienia pracodawcom ustalenia wynagrodzenia pracownika co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, w załączniku do projektu rozporządzenia minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XX wynoszą odpowiednio od 3490 zł do 3870 zł (obecnie od 2810 zł do 3190 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego od 5000 zł do 10600 zł (obecnie od 3550 zł do 9250 zł). Proponowane zmiany pozwolą na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371252 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.