Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych. Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1665) wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/1326 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w zakresie włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 200 z 29.7.2022, str. 148). W projekcie rozporządzenia zostaje rozszerzony: „Wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii”, zawarty w załączniku nr 1, w części „2. Substancje psychotropowe grupy II-P” o dwa związki chemiczne: EUTYLON i α-PHiP, w części „4. Substancje psychotropowe grupy IV-P” o jeden związek chemiczny: ESZOPIKLON. Ponadto, uzupełnia się „Wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy”, zawarty w załączniku nr 2, w części „1. Środki odurzające grupy I-N” o dwa związki chemiczne: BRORFINĘ, METONITAZEN. Nowelizacja wprowadza także zmiany do „Wykazu nowych substancji psychoaktywnych”, zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, poprzez dodanie trzech związków chemicznych: 3D-MXE, MXPr, MXiPr. oraz zmianę brzmienia lit. a w punkcie 2.2. w części „2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy – grupa I-NPS” pozwalającą  doprecyzować grupę substancji pochodnych wywierających działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365704 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.