Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Projektowana nowelizacja wprowadza w załączniku do ww. rozporządzenia zmiany, będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjentów Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych. Ponadto część zmian uszczegóławia obowiązujące przepisy aby wyeliminować problemy interpretacyjne.

Zmiany w rozporządzeniu (m.in.):

  1. Wprowadzono nową pozycję cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie (lp. 138);
  2. Wprowadzono zmiany w zakresie środków absorpcyjnych (lp. 100 i 101);
  3. Rozszerzono kryteria przyznawania wyrobów medycznych: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem (lp. 69) nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem (lp. 70), czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) (lp. 137), wózek inwalidzki specjalny (lp. 130), wózek inwalidzki specjalny dziecięcy o pacjentów po amputacjach lub z wrodzonym brakiem kończyn (lp. 131).

Ponadto ujednolicono nazewnictwo w lp. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 i 63 dotyczące fizjoterapeutów oraz skorygowano objaśnienie dotyczące okresu użytkowania.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345503
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.