Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty urodzenia i kartu martwego urodzenia jest wydawany na podstawie upoważnienia zawartego art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, w tym sporządzanych w postaci elektronicznej, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych. Wydanie rozporządzenia zmieniającego wynika z nowelizacji art. 144 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r – Prawo o aktach stanu cywilnego obejmującej przedłużenie wskazanych w nim terminów obowiązywania poszczególnych regulacji z dnia 1 stycznia 2023 r. na dzień 1 stycznia 2024 r. W konsekwencji jest konieczna przedłożona zmiana rozporządzenia, gdyż stosownie do terminów określonych w ustawie przed ww. nowelizacją, jak  i zawartym w zmienianym rozporządzeniu postanowieniu, obowiązuje ono do dnia 31 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.