Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 475 i z 2022 r. poz. 752), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”. Projektowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez pobierające rentę rodzinną osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze

świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie. Projekt ma na celu wprowadzenie do wzoru oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej nowej podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360958

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.