Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia napraw. Projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2499 oraz z 2022 r. poz. 2713.), wydane na podstawie w art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu e-zleceń oraz uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu. Proponowana jest zmiana rozporządzenia wraz ze zmianą wzorów zlecenia i zlecenia naprawy stanowiących załączniki do rozporządzenia, ze względu na fakt, że  nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu. Zmiany w § 2 w pkt 1, § 3 w pkt 1 oraz pkt 4 lit b rozporządzenia mają charakter porządkowy i polegają na przyjęciu jednolitej terminologii odnoszącej się do informacji zawartych na zleceniu, poprzez zastosowanie terminu „identyfikator zlecenia”. Zmiany w § 2 w pkt 4 w lit. c oraz w § 3 w pkt 2 w lit c rozporządzenia określają konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Zmianą w § 2 pkt 5 w lit a rozporządzenia wprowadzany jest obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370251 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.