Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Projektowana nowelizacja jest konsekwencją zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (DZ. U. poz. 2499) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) jest dostosowanie przepisów ww. rozporządzenia do procedowanej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W tym ostatnim rozszerzono zakres informacji dotyczących wyrobu medycznego zawartych w zleceniu przez dookreślenie, że zlecenie zawiera dodatkowe informacje dotyczące wyrobu medycznego, a także wprowadzono inne zmiany we wzorach. W konsekwencji we wzorze zlecenia dodano sekcję I.C.1.12 „dodatkowe informacje dotyczące wyrobu”. Dodanie jej umożliwi zawarcie w zleceniu wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zlecanego wyrobu medycznego. Przykładowo w tym polu będzie można wskazać stopień ucisku w przypadku wyrobów płaskodzianych, czy też preferowane wyposażenie dodatkowe. Dodatkowo, w związku z możliwością realizacji zleceń drogą wysyłkową, uproszczeniu uległ zakres informacji wymaganych przy odbiorze wyrobu medycznego (zmiany w § 2 pkt 14 i w § 3 pkt 16). Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366252 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.