Projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101) ma charakter dostosowawczy wynikający z dotychczasowej praktyki, w tym także wniosków z przeprowadzanych ćwiczeń z zakresu reagowania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i zarządzania kryzysowego.

W projekcie rozporządzenia określono nowy termin realizacji obowiązku przekazania raportów o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, tj. w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od rozpoczęcia obowiązywania stopnia.

Projekt oddziałuje na organy samorządowe w powiatach i gminach w zakresie dostosowania terminu realizacji działań sprawozdawczych do realnie wykonywanych zadań przewidzianych dla poszczególnych stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.