Projekt rozporządzenia RM w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się:

  • wprowadzenie zmian wynikających z ustawy zmieniającej m.in. dostosowanie rozporządzenia do zmiany wynikającej z art. 7 ust. 1 pkt. 6 Pgik (zastąpienie wyrazów „prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju” wyrazami „prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju”);
  • dostosowanie standardów technicznych tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanym dalej „PRG”, do postępu technologicznego dotyczącego danych przestrzennych;
  • wprowadzenie zmian wynikających z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66), ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2255, z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409 oraz z 2018 r. poz. 2354), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) dostosowujące nazwy instytucji;
  • wprowadzenie nowoczesnych metod prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych zgodnych ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS), co przełoży się na możliwość udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takiej usługi;
  • odbiurokratyzowanie czynności związanych z weryfikacją bazy PRG na korzyść weryfikacji prowadzonej wraz z aktualizacją;
  • wprowadzenie zmian redakcyjnych i dostosowujących brzmienie niektórych dotychczasowych regulacji do obowiązujących przepisów prawa i rozwoju technologicznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346705

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu na załączonym formularzu.