Projekt rozporządzenia RM w sprawie portalu danych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Projekt rozporządzenia tworzy ramy prawne dla funkcjonowania portalu danych, czyli systemu teleinformatycznego, służącego do udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie sposobu weryfikacji, udostępniania i przetwarzania danych oraz metadanych w portalu danych, w tym ich dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie, standardy techniczne jego prowadzenia, zestaw elementów metadanych opisujących strukturę danych oraz warunki korzystania z dodatkowych uprawnień portalu danych. Fundamentalnym efektem wydania rozporządzenia jest zapewnienie bezpłatnego i prostego dostępu do danych, dla każdego użytkownika, bez konieczności logowania i składania wniosków do urzędów.

Projektowane regulacje pozwolą dodatkowo na:

– publikowanie danych w portalu bez konieczności posiadania własnych, lokalnych portali (portal dane.gov.pl oferuje przestrzeń w bazie danych do ich przechowywania),

– zgłaszanie przez użytkowników propozycji dodania nowych danych lub uwag do już udostępnionych danych. Bezpośredni kontakt użytkowników z administratorem portalu i dostawcą danych będzie miał wpływ na jakość danych, a w efekcie na ich użyteczność do ponownego wykorzystywania,

– automatyzację procesów związanych z udostępnianiem danych w portalu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.