Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Zgodnie  z przywołanym przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach. Projekt rozporządzenia określa warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów władzy publicznej tych sprawach. W rozporządzeniu znajdują się także zapisy odnoszące się przeznaczenia i charakterystyki systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365701 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.