Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 5b ust. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 412).

Projekt rozporządzenia określa wymagania dla  ewentualnej wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, który kończy się sporządzeniem wstępnego raportu lokalizacyjnego przedkładanego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Prezesa PAA) wraz z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu lokalizacyjnego.

Projekt rozporządzenia określa także szczegółowy zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu. Ze względu na zagrożenie radiologiczne, jakie niesie ze sobą istnienie obiektów energetyki jądrowej dowolnego rodzaju, do realizacji przedsięwzięć w ich zakresie stosowane jest szczególne podejście z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje ono wszystkie etapy realizacji inwestycji, począwszy od procesu lokalizowania obiektu energetyki jądrowej. Zgodnie z podejściem zawartym  w  dokumencie Międzynarodowej Agencji Energii  Atomowej pn. „Site  evaluation  for  nuclear  installations SSR-1”, przyjmuje się etapowość prowadzenia badań i analiz niezbędnych do wykazania, że dana  lokalizacja spełnia  wymogi zapewnienia bezpieczeństwa  jądrowego,  tj.  na  danym  obszarze nie mogą występować czynniki i zjawiska niezależne od samego obiektu, lecz od warunków otoczenia, które mogłyby przyczynić się do utraty bezpieczeństwa jądrowego na kolejnych etapach funkcjonowania obiektu energetyki jądrowej.

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 412), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890), inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890) może dokonać wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny. W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwestor może wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego raportu. W konsekwencji opracowanie wstępnego raportu lokalizacyjnego ma charakter fakultatywny. Zakres projektu rozporządzenia dotyczy spraw uregulowanych w dyrektywie Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42). Dyrektywa ta została w pełni wdrożona do polskiego porządku prawnego.

Projekt rozporządzenia dostosowuje wymagania międzynarodowe do warunków polskich. Stąd w przepisach krajowych pominięto transpozycję takich elementów oceny jak czynny wulkanizm, aktywność związaną z obszarami aktywnych granic płyt litosfery czy tsunami, gdyż takie zjawiska i powodowane nimi skutki w Polsce nie występują. W to miejsce w warunkach polskich pojawiają się takie elementy wstępnej oceny lokalizacji, jak możliwość występowania wstrząsów indukowanych i ich niepożądanych skutków, czy zagrożenie powodziowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383601

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 kwietnia 2024 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.