Projekt rozporządzenia RM w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia, które regulowałoby kwestię współpracy organów KAS z niektórymi podmiotami wynika z dodania przez art. 9 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815, z późn zm.) ust. 2a w art. 46 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Projektowane rozporządzenie, tak jak wcześniejsze przepisy, jako formy współdziałania wskazuje podejmowanie i koordynację wspólnych działań, tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym, współpracę przy zabezpieczeniu miejsc przestępstw lub przestępstw skarbowych, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń.


W związku z treścią art. 46 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia wskazano, że w przypadku, gdy udostępnienie informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej, nie następuje w sposób, o którym mowa w art. 46 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej może polegać na:

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii;

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych zawierających sumy kontrolne wygenerowane z utrwalonych danych, w tym w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu jednostki współdziałającej, sądu lub prokuratury;

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364550

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.