Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Zgodnie z wymienionym przepisem Rada Ministrów określa, do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na rok następny.

Zgodnie z ww. wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia zaproponowano aby wysokość dopłat do składek ubezpieczenia ustanowić w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich.

Projektowane przepisy będą oddziaływały na zakłady ubezpieczeń, które zawrą z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zakłady ubezpieczeń, zawierające umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, na mocy podpisanych umów z ministrem właściwym do spraw rolnictwa otrzymają stosowne dopłaty.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352652

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Krótszy termin na uzgodnienie projektu wynika z pilności prac legislacyjnych.