Projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.   Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Stosownie do ww. przepisu, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Projekt przewiduje następujące wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenie za pracę:

–        od dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł, –        od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł;

  • minimalnej stawki godzinowej:

–        od dnia 1 stycznia 2023 r.  w kwocie 22,10 zł, –        od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 22,50 zł. W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, w projekcie zaproponowano powyższe kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 3383 zł od dnia 1 stycznia oraz 3450 zł od dnia 1 lipca. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 r., czyli o 14,6% oraz relację do prognozowanego na 2023 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 50,4%.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362401

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.