Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z późn. zm.) jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej.

Projekt rozporządzenia podnosi wysokość dofinansowania dla niepełnosprawnego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z dotychczas obowiązującej kwoty 24 096 zł w roku 2022 do wysokości: 1) 25 896 zł w 2022 r., 2) 27 696 zł w 2023 r., 3) 29 496 zł w 2024 r., 4) 31 296 zł w 2025 r. i w latach następnych.

Projekt rozporządzenia podnosi również kwotę dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej do wysokości 28 500 zł w 2022 r., 31 000 zł w 2023 r i latach kolejnych.

Uzasadnieniem wzrostu kwoty dofinansowania jest prognoza kształtowania się w najbliższych latach kluczowych współczynników decydujących o kosztach ZAZ i WTZ, w tym płacy przeciętnej i płacy minimalnej. Ponadto na funkcjonowanie ZAZ i WTZ ma wpływ szereg czynników, nie tylko wzrost wysokości wynagrodzenia za pracę, ale także m.in. wzrost cen zakupu towarów i usług, koszty energii, itp. Dokonywana okresowo zmiana wysokości dofinansowania do kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz niepełnosprawnego pracownika w ZAZ, jest reakcją na dynamiczne kształtowanie się tych czynników. Zaproponowana kwota zwiększenia wysokości dofinansowania na uczestnika WTZ i pracownika ZAZ uwzględnia także sytuację finansową PFRON, bez zagrożenia realizacji innych jego zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów Zarządu PFRON.

Podstawa prawna: Art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12363601

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.