Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają na celu osiągnięcia spójności z aktami normatywnymi dotyczącymi podziału terytorialnego kraju, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., zatem w tym samym dniu powinno wejść w życie projektowane rozporządzenie.

Wprowadzane zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym kraju na poziomie gminy, powiatu i województwa powinny być uwzględnione w prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju (TERYT), jako zmiany identyfikatorów i nazw przypisanych jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Procedurę aktualizacji rejestru TERYT w tym zakresie określa § 4 ust. 2 zmienianego rozporządzenia. Przyjęty sposób działania ma na celu zachowanie zgodności przepisów nowelizowanego rozporządzenia ze stanem prawnym dotyczącym podziału terytorialnego kraju.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352952
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,