Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia został opracowany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655).

Projekt zakłada zmiany przez:

1)     dodanie możliwości wystąpienia z wnioskiem jednostki naukowej, fundacji lub innej organizacji, które działają na rzecz sektora górniczego;

2)     dodanie możliwości wystąpienia z wnioskiem zakładu górniczego;

3)     zmianę wzoru wniosku o nadanie odznaki.

Ponadto uporządkowano przepisy rozporządzenia określające zakres danych, które powinien zawierać wniosek o nadanie odznaki, przez wyodrębnienie danych wnioskodawcy i osoby przedstawionej do wyróżnienia.

Nowym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie jest wprowadzenie możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Forma ta pozwoli usprawnić proces składania wniosków, jednocześnie przyspieszając procedurę przyznania odznaczenia. Na formularzu wniosku wnioskodawca przy składaniu wniosku w formie papierowej zobligowany będzie do złożenia podpisu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej rubryka dotycząca podpisu nie będzie podlegała uzupełnieniu.

Projekt zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym wnioski złożone przed dniem wejścia w życie przedmiotowych przepisów, rozpatrywane będą na podstawie nowych przepisów.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359151
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), poprzez załączoną tabelę w terminie do 23 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.