Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556) wprowadza nowe zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, w szczególności w art. 13 w ust. 1a w pkt 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „u.t.k.”, w zakresie obowiązku przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty. Jako, że zgodnie z art. 16 ust. 1 u.t.k. „za czynności wykonywane przez Prezesa UTK w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1-3, 3b i 5 oraz ust. 2 pkt 1-3a, 7 i 8, pobiera się opłaty”, konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358) i uwzględnienia w wykazie czynności opłat za egzaminy oraz wskazanie wysokości tych opłat.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363267/katalog/12905520#12905520

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 1 września 2022 roku  w formie załączonej tabeli na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.