Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o aktywności zawodowej. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) regulująca działania publicznych służb zatrudnienia, projektowana była w swym podstawowym zakresie w 2004 r., w innych uwarunkowaniach. Przez okres blisko 20 lat była wielokrotnie nowelizowana. Koniecznym stało się uchwalenie nowej ustawy, tak aby nowe regulacje uwzględniały obecną sytuację społeczno-gospodarczą i odpowiadały na nowe wyzwania rynku pracy. W ramach oddzieleniu statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego planuje się wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby nie mającej innego tytułu do tego ubezpieczenia. W ramach wprowadzenia instrumentów dla rodzin i dla kobiet powracających na rynek pracy planuje się wdrożenie m.in.:

  • pierwszeństwa w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny;
  • uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy. W praktyce oznaczać to będzie, że w uzasadnionych przypadkach pomoc będzie mogła być udzielana pomimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie;
  • rozwiązań mających na celu zachęcenie do podejmowania pracy m.in. przez matki/ojców sprawujących opiekę nad dziećmi w wymiarze umożliwiającym pogodzenie roli rodzica z aktywnością zawodową, np. praca na pół etatu za wynagrodzenie równe wysokości połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę; praca na pół etatu będzie podstawą do ubiegania się o prawo do zasiłku w wysokości połowy tego zasiłku.
Planuje się zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Zakłada się powiązanie bezrobotnego z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W ramach optymalizacji stosowanych form pomocy proponuje się wprowadzenie zmian dostosowujących udzielanie pomocy klientom PSZ, tj. bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom, do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. W ramach zmniejszenia obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców oraz upraszczania przepisów i zmniejszania biurokracji proponuje się w szczególności:
  • usprawnienie składania ofert pracy poprzez zmniejszenie zakresu obligatoryjnych informacji wymaganych od pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy do realizacji;
  • rezygnację z ograniczenia dla pracodawców w zakresie wyboru PUP, z którym chcą współpracować w zakresie realizacji ofert pracy;
  • rezygnację z sankcji za odmowę przyjęcia odpowiedniej pracy przez osoby bezrobotne (w związku z oddzieleniem składki zdrowotnej od ubezpieczenia zdrowotnego, klientami PUP będą osoby zainteresowane podjęciem pracy, zatem zasadne jest odejście od systemu sankcyjnego);
  • likwidację rejestru instytucji szkoleniowych i przejęcie jego funkcji przez BUR;
  • rezygnację z dodatku motywacyjnego dla instytucji szkoleniowej za pomoc w znalezieniu zatrudnienia absolwentowi szkolenia (przepis w praktyce niestosowany);
  • rezygnację z wypłaty stypendium szkoleniowego po podjęciu pracy w trakcie trwania szkolenia (kwota jest niska – 20% zasiłku dla bezrobotnych, a osoba podejmująca pracę zyskuje już źródło dochodu).
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364850 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 25 października 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.