Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 służy stosowaniu przepisów unijnych o finansowaniu wspólnej polityki rolnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187), tzw. „rozporządzenie 2021/2116”, w szczególności w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki, warunków wypłaty wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek beneficjentom Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanego dalej „PS WPR” oraz pomocy technicznej w ramach PS WPR.

Założono, że ustawa będzie obowiązywała w okresie programowania 2023-2027, ale zgodnie z zasadą n+2, czyli do końca 2029. Niemniej jednak pomoc udzielona na podstawie tej ustawy będzie wiążąca do zakończenia spraw rozpoczętych na mocy tej ustawy, w szczególności dotyczących odzyskiwania należności.

Projektowana ustawa określa:

1) właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ustanowionych na podstawie rozporządzenia 2021/2116. Określono, że funkcję jednostki certyfikującej (art. 12 rozporządzenia 2021/2116) pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej (bez zmian w porównaniu do poprzednich okresów programowania), zadania właściwego organu (art. 8 rozporządzenia 2021/2116) wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych (bez zmian w porównaniu do poprzednich okresów programowania), zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z EFRG i EFRROW wykonuje minister do spraw finansów publicznych (bez zmian w porównaniu do poprzednich okresów programowania), przy udziale ministra do spraw rozwoju wsi.

2) zasady uruchamiania środków, o których mowa w pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2021/2116.  

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364812 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 24 października 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Zgodnie z decyzją ustawodawcy uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.