Projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. W celu zapewnienia Ministrowi Cyfryzacji sprawnych narzędzi do realizacji polityki państwa w obszarze informatyzacji, dostosowanych do bieżących wyzwań, przewiduje się przekształcenie dotychczasowych instytucji i zmianę reguł ich działania tj.:

  1. Centralnego Ośrodka Informatyki („COI”) w Agencję Informatyzacji („Agencja”);
  2. Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców („CEPiK”) w Fundusz Ewidencji i Rejestrów Państwowych („Fundusz ERP”).
Zgodnie z projektem, zadaniami własnymi Agencji będzie administrowanie systemami teleinformatycznymi tj. Rejestrem Dowodów Osobistych, Rejestrem PESEL, Rejestrem Dokumentów Paszportowych, Rejestrem Danych Kontaktowych oraz Centralną Ewidencją Kierowców i Centralną Ewidencją Pojazdów. Ponadto Minister i inne podmioty publiczne będą mogły powierzyć Agencji administrowanie innymi systemami teleinformatycznymi. Zadaniem Agencji będzie zapewnienie obsługi techniczno – organizacyjnej tych systemów. Projekt przewiduje skupienie w jednym podmiocie szeregu zadań związanych z informatyzacją administracji publicznej m.in. zadań związanych z:
  • administrowaniem systemami, a także ich budową, utrzymaniem i rozwojem,
  • udostępnianiem e-usług, proponowaniem celów i priorytetów ich rozwoju oraz inicjowaniem działań ukierunkowanych na ich realizację,
  • prowadzeniem projektów informatycznych,
  • budową, rozwojem i utrzymaniem centrów przetwarzania danych służącym podmiotom realizującym zadania publiczne,
  • udostępnianiem usług infrastrukturalnych lub chmurowych.
Projekt zakłada również przekształcenie Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w Fundusz Ewidencji i Rejestrów Państwowych. Ewidencje i Rejestry prowadzone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji działają w ramach jednego środowiska teleinformatycznego, są one wzajemnie powiązane i istotna część wydatków jest wspólna. Dlatego od kilku lat zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową środki Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363902 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 21 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.