Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt ustawy wprowadza do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające –mającego na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które wymagają największego wsparcia. Świadczenie wspierające, kierowane do osób z niepełnosprawnościami mających największą potrzebę wsparcia, stanowić będzie pomoc finansową służącą częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Projekt ustawy jest między innymi realizacją jednego z priorytetów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przyjętej przez Radę Ministrów 16 lutego 2021 r. (M.P. 2021 poz. 218). W dokumencie tym zapowiedziano modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W priorytecie V ww. Strategii, w działaniu o nazwie „system wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnościami” założono, że zostanie przygotowana zmiana dotychczasowego systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a pomoc zostanie uzależniona od stopnia wsparcia potrzebnego osobie z niepełnosprawnością ze strony opiekuna. Ponadto wskazano, że polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby wsparcie było kierowane do samej osoby. Osoba z niepełnosprawnością ma być podmiotem rozstrzygającym odnośnie do tego, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Zapowiedziano także zmiany umożliwiające samodzielne decydowanie osoby z niepełnosprawnością o wyborze opiekuna. Projekt ustawy wpisuje się także w oczekiwania i potrzeby środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ brak różnicowania wsparcia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb związanych z opieką poddawane są krytycznym ocenom ze strony niektórych środowisk opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Ponadto projekt zawiera zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wprowadza zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Celem powyższych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Ponadto projekt ustawy wprowadza szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku  z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Wprowadzone zostaną do systemu orzeczniczego nowe  standardy postępowania i nowe kryteria kwalifikacji do stopni trudności w samodzielnym funkcjonowaniu (powiat), a także obowiązki dla gmin – ustalenie i weryfikacja prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370754 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 marca 2023 r. do godziny 10.00 na adres: szkop@pracodawcy.pl.