Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt ma na celu uporządkowanie niektórych przepisów mających związek ze zdrowiem, utrzymywaniem i przemieszczaniem zwierząt. W projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych , których celem jest usprawnienie procesu wydawania lekarzom weterynarii zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz dyplomów lekarzom weterynarii, którzy otrzymali tytuł specjalisty. W projekcie wskazano obowiązki dla gmin w postaci wydawania decyzji w trybie art. 7 ust. 1 oraz 7 ust. 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370650 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 28 marca 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.