Projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

27 listopada 2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2121 rozszerzająca dotychczasowe regulacje między innymi o kwestie związane z uczestnictwem pracowników w aspekcie przekształceń i podziałów spółek kapitałowych. Z uwagi na fakt, że konieczność dokonania w ustawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek wiązałaby się z wprowadzeniem licznych zmian (niemalże w każdym jej artykule), jest konieczne uregulowanie wszystkich kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w nowej ustawie.

Zakres przedmiotowy projektu ustawy obejmuje uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Będą one przybierały następujące formy:

  • prawo wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
  • prawo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
  • prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej, albo rady dyrektorów.

Ustawa określa, w jakim trybie przedstawiciele pracowników są wyznaczani lub wybierani do organów spółek. Realizowane jest to za pomocą specjalnego zespołu negocjacyjnego lub w przypadku niewybrania takiego zespołu, za pomocą zespołu przedstawicielskiego.

Projekt nakłada na właściwy organ spółki przekształcanej, spółki uczestniczącej lub spółki podlegającej podziałowi obowiązek sprawozdawczy względem ministra właściwego do spraw pracy polegający na przekazywaniu w terminie 30 dni od daty rejestracji spółki określonych danych o spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału.

Ponadto uzupełniono i doprecyzowano przepisy w zakresie m.in.:

  • definicji legalnej pracownika, którą projekt utożsamia z osobą, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • ustalania liczby pracowników w celu dokonania podziału miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym,
  • zasad wyznaczania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz zespołu przedstawicielskiego, oraz sposobu podejmowania uchwał (przewidziano możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355159
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w zestawieniu tabelarycznym wg wzoru, w terminie do 28 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.