Projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o uregulowaniu praw do gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Celem projektu jest rozwiązanie problemu nieuregulowanych stanów prawnych gruntów zabudowanych przez spółdzielnie budynkami mieszkalnymi, do których nie uzyskały one dotychczas trwałego tytułu prawnorzeczowego. W obecnym stanie prawnym spółdzielnie mieszkaniowe mogą ustanawiać spółdzielcze prawa jedynie w budynkach posadowionych na gruntach, do których przysługuje im trwały tytuł prawny. W tym stanie rzeczy, ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, a także odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego, uwarunkowane jest posiadaniem prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek. Projekt ustawy wprowadza następujące rozwiązania:

  • przyznanie ograniczonego w czasie (w terminie roku od wejścia ustawy w życie) roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności budynków na rzecz spółdzielni, które dotąd nie dysponowały tym prawem,
  • rozpatrywanie nowych wniosków spółdzielni w procedurze administracyjnej,
  • prawo do wyboru ścieżki administracyjnej przez spółdzielnie, które złożyły wcześniej wnioski o ustanowienie użytkowania wieczystego,
  • rozszerzenie katalogu przesłanek odmowy uwzględnienia tzw. wniosku dekretowego,
  • spółdzielnie, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługiwało prawo do
    zwolnienia z pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, zachowają ten przywilej.
W efekcie przedmiotowej regulacji zaineresowane spółdzielnie mieszkaniowe uzyskają możliwość uregulowania stanu prawnego gruntów, na których wybudowały budynki
mieszkalne. Ponadto stabilizacji ulegnie sytuacja prawna osób posiadających ekspektatywę spółdzielczego prawa do lokalu. Projektowana regulacja umożliwi również łatwiejszy obrót tymi prawami oraz pozwoli na skorzystanie z możliwości przekształcenia ich w odrębną własność. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371905 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 17 maja 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.