Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017 poz. 933) wprowadziła szereg rozwiązań zmierzających do zwiększenia wiarygodności oceny zdolności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, jak również skuteczności uzyskania zapłaty należności, uwzględniając następujące etapy:

  • zaciągnięcie zobowiązania;
  • dochodzenie zapłaty;
  • zabezpieczenie roszczenia w związku z postępowaniem sądowym i egzekucja długu.
Podstawowym celem regulacji jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora MŚP, poprzez:
  • zapewnienie szerszych możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych, w tym o umorzeniu egzekucji należności – przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników;
  • wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i podwykonawcy, uczestnikom procesu budowlanego, w związku z odpowiedzialnością inwestora za zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy;
  • określenie przesłanek uzasadniających zawarcie przez podmiot gospodarujący środkami publicznymi, ugody w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych;
  • podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym;
  • rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym oraz eliminację głównych barier w sprawnym rozpoznawaniu spraw w tym postępowaniu;
  • zwiększenie efektywności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378755 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 24 listopada 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.