Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projekt ustawy stanowi kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. W ostatnich latach doszło do przyjęcia szeregu kompleksowych pro-przedsiębiorczych ustaw regulujących i ułatwiających zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Można do nich zaliczyć takie rozwiązania jak:

 • pakiet tzw. „Konstytucji biznesu”, którego celem było zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pakiet „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” zawierający m.in. ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, której celem było upowszechnienie partnerskiego podejścia administracji do obywateli i współpracy między organami czy usprawnienie i przyspieszenie procedur;
 • ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, której celem było m.in. zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci oraz wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach 4 zasadniczych komponentów: 1) Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie; 2) Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej; 3) Usprawnienia na rzecz sukcesji; 4) Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego. W związku z tym, że przyczyną zidentyfikowanych i opisanych problemów są konkretne przepisy prawne, które nakładają wymogi regulacyjne na obywateli i firmy, realizacja celu poprzez działania pozalegislacyjne w tym zakresie nie jest możliwa. Celem proponowanych w projekcie rozwiązań jest zmniejszenie liczby nadmiernych wymogów regulacyjnych, co wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Rezultatem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej. Niektóre rozwiązania przewidziane w projekcie: Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, w szczególności: Ułatwienia w prowadzeniu działalności nierejestrowej:
 • Jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że działalność nierejestrową mogą prowadzić tylko ci cudzoziemcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej (zob. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
 • Jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że – co do zasady – osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.
Określenie jasnych zasad zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią. Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej Ułatwienia w prawie podatkowym
 • Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej możliwości rezygnacji przez stronę postępowania z odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia.
 • Wprowadzenie możliwości podpisania formularza MDR-3 „Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego” przez pełnomocnika.
 • Stworzenie jednego miejsca, w którym zgromadzone będą informacje o stawkach podatków lokalnych obejmujących opodatkowanie nieruchomości.
 • Precyzyjne określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej.
„Zielona polityka”:
 • Zmiana definicji małej i mikroinstalacji (nieobligatoryjne podłączenie ich do sieci) w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 • Traktowanie części budowlanych elektrowni wiatrowych na budynkach tak samo jak części budowlanych anten oraz reklam (ustawa – Prawo budowlane).
 • Scedowanie obowiązku zapłaty podatku za nieruchomości na dzierżawcę, za wnioskiem właściciela nieruchomości i dzierżawcy (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych).
Brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumentu prokury, jeżeli została ona wpisana do KRS. Bardziej przystępne warunki przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej:
 • Wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli, jeżeli jest to możliwe i mogłoby to usprawnić przebieg kontroli, bez istotnego negatywnego wpływu na jej skuteczność, listy informacji i dokumentów, których udostępnienia w toku kontroli oczekuje od kontrolowanego przedsiębiorcy organ kontroli.
 • Wprowadzenie obowiązku publikowania przez organy kontroli wyników analiz prawdopodobieństwa naruszenia prawa, obejmujących identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.
 • Dopuszczenie wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych, niewstrzymującego czynności kontrolnych, w przypadku, gdy organ przeprowadzając kontrolę w sposób nieuprawniony powołuje się na wyłączenia ograniczeń kontroli działalności gospodarczej.
Poprawa relacji między administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz usprawnienie pracy urzędów:
 • Wprowadzenie możliwości umarzania należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu.
 • Wdrożenie na szerszą skalę tzw. wezwań miękkich (wzorowanych na art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
 • Podjęcie kolejnych kroków zmierzających do deregulacji stosowania pieczątek/pieczęci poprzez doprecyzowanie Prawa przedsiębiorców.
Wprowadzenie zmian w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • Uporządkowanie kwestii wyłączenia stosowania w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty.
 • Nowelizacja przepisów dotycząca przesłanki wykluczenia wykonawcy, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona.
 • Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, mających na celu dostosowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780.
Inne zmiany:
 • Modyfikacja przepisów w zakresie płatności składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).
 • Wprowadzenie w przepisach prawa administracyjnego, prawa cywilnego (sprawy gospodarcze) oraz prawa pracy dodatkowych bodźców zachęcających do zainicjowania procedury mediacyjnej lub koncyliacyjnej.
 • Uzupełnienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób zapewniający realną możliwość dochowania przez pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości ustawowego terminu przewidzianego na przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371407 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 2 maja 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.