Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Projekt ustawy ma na celu udrożnienie mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (dalej: program BSK), obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach (przede wszystkim budownictwa gminnego). W projekcie uwzględniona została korekta mechanizmu korygującego regułę wydatkową a także określenie maksymalnej puli środków w ramach łącznego limitu wydatków na program BSK w danym roku. Zaproponowano, aby mechanizm korygujący był powiązany z kwalifikacją wniosków o finansowe wsparcie w danym roku do końca września, co umożliwi wypłatę wsparcia w roku złożenia wniosku. Ważną kwestią, którą reguluje projekt pozostaje wysokość czynszów w przypadku przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Dopłat, w ramach których powstają lokale mieszkalne na wynajem.


W zakresie nowego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (dalej: RFRM), działającego od dnia 19 stycznia 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11), konieczne jest pilne określenie trybu postępowania ze środkami pochodzącymi z RFRM w przypadku niezrealizowania przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (dalej: SIM) usługi publicznej, do której zobowiązała się w umowie z gminą (ze środków RFRM jest finansowane objęcie przez gminę udziałów w tworzonej lub istniejącej SIM).


Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości w zakresie doprecyzowującym i dostosowującym przepisy umożliwiające wnoszenie nieruchomości jako aportów do podmiotów, o których mowa w art. 7 i 7a ustawy o KZN, usprawniające działania spółek powołanych przez KZN oraz zabezpieczające interesy Skarbu Państwa w sytuacji zbycia przez gminę nieruchomości przekazanej uprzednio na realizację inwestycji. Ponadto projektowane zmiany przewidują możliwość ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach Zasobu na rzecz inwestycji prowadzonych z udziałem KZN, zwiększają zakres kontroli nad SIM z udziałem KZN i wprowadzają ograniczenia w liczbie członków rad nadzorczych SIM reprezentujących udziały KZN, a także zwiększają część dochodów uzyskiwanych przez KZN, która podlega obowiązkowi gromadzenia w Funduszu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN.


Kluczowa pozostaje zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, polegająca na uchyleniu przepisu, zgodnie z którym po spłacie ostatniego kredytu o stałej stopie procentowej oraz ostatniego kredytu preferencyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, środki Funduszu Dopłat podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Fundusz Dopłat jest obecnie jednym z najważniejszych funduszy przepływowych finansujących rządowe programy mieszkaniowe o otwartym horyzoncie czasowym.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353552
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.