Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis ma na celu dostosowanie przepisów niektórych ustaw do zmian wynikających z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. dwóch aktów prawnych:

 • rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego „rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831”,
 • rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 2023/2832 z 15.12.2023), zwanego „rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2832”.

Projekt przewiduje zmiany w niektórych ustawach polegające przede wszystkim na aktualizacji odesłań do obecnie obowiązujących rozporządzeń określających warunki udzielania pomocy de minimis, tj. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832, lub też na wprowadzeniu ogólnego odwołania do właściwych przepisów unijnych określających warunki udzielania pomocy de minimis. W tym zakresie odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w następujących ustawach:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (art. 1 projektu),
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2 projektu),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 projektu),
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 4 projektu),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 5 projektu),
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (art. 6 projektu),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 7 projektu),
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (art. 9 projektu),
 • ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 12 projektu),
 • ustawa zdnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 13 projektu),
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 14 projektu),
 • ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (art. 15 projektu),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (art. 16 projektu),
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 18 projektu).

Natomiast, zmiany w zakresie okresu, za który powinny być przedstawiane zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, zostaną wprowadzone w następujących ustawach:

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 8 projektu),
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (art. 10 projektu),
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 11 projektu),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (art. 17 projektu),
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 18 projektu).

Ponadto w przypadku niektórych z ww. ustaw konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. Należy bowiem wskazać, że w związku z wejściem w życie ww. rozporządzeń Komisji Europejskiej zmianie uległ m.in. sposób obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis z lat podatkowych (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) na okres 3 minionych lat. Wobec tego zasadne jest dostosowanie w części ustaw okresu, za który powinny być przedstawiane przed podmioty ubiegające się o pomoc zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

W szczególności zmiana w zakresie informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zostanie wprowadzona w będącej we właściwości Prezesa UOKiK ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Art. 37 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zobowiązuje podmiot ubiegający się o pomoc de minimis do przedstawienia wraz z wnioskiem o jej udzielenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wskazany w ustawie okres, za który przedstawiania są zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jest zatem niezgodny z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej określającymi warunki udzielania pomocy de minimis.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385601

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 4 czerwca 2024 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.