Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza regulacja stanowi kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek, na który składają się następujące regulacje z zakresu unijnego prawa spółek: 1) dyrektywa 2019/2121 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz.U. L 321 z 12.12.2019, str. 1-44); 2) dyrektywa 2019/1151 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186/80 z 11.07.2019, str. 80-104). Dyrektywa 2019/2121 stanowi milowy krok w kierunku pogłębienia integracji w ramach jednolitego rynku unijnego. Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Dotychczas dyrektywa 2017/2121, w odniesieniu do operacji transgranicznych, harmonizowała jedynie procedurę połączeń transgranicznych. Brak wspólnych przepisów dotyczących transgranicznych przekształceń i podziałów sprawiał, że regulacje poszczególnych państw członkowskich często się wzajemnie wykluczały. Powodowało to również dążenie do jak największej deregulacji, by konkurować z innymi państwami członkowskimi. Dyrektywa 2019/2121 wprowadza regulacje dotyczące procedury podziału i przekształcenia transgranicznego spółek, wymienionych w Załączniku II tej dyrektywy, w ramach jednolitego rynku unijnego. Dyrektywa 2019/2121 pogłębia również harmonizację przepisów dotyczących połączeń transgranicznych. Harmonizacja przepisów dotyczących operacji transgranicznych koncentruje się m.in. na kwestii zabezpieczenia interesów grup interesariuszy, na których w sposób szczególny operacje te mogą wpływać (tj. wierzycieli, wspólników, pracowników). W odniesieniu do wierzycieli środki ochronne, w przypadku wszystkich operacji transgranicznych, polegają m.in. na:

  • zapewnieniu przez państwa członkowskie możliwości złożenia wniosku do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń ich roszczeń,
  • możliwości wprowadzenia przez państwa członkowskie wymogu żądania od organu administrującego lub zarządzającego spółki oświadczenia o wypłacalności,
  • zapewnieniu przez państwa członkowskie możliwości składania uwag przez wierzycieli do planu danej operacji transgranicznej.
W odniesieniu do pracowników środki ochronne, w przypadku wszystkich operacji transgranicznych, polegają m.in. na:
  • zapewnieniu możliwości składania uwag przez pracowników do planu danej operacji transgranicznej,
  • zapewnieniu sporządzenia sprawozdania dla pracowników, określającego skutki prawne danej operacji transgranicznej dla pracowników oraz zapewnieniu możliwości złożenia przez nich opinii na temat tego sprawozdania,
  • zapewnieniu, w stosownych przypadkach, prawa uczestnictwa pracowników,
  • zapewnieniu prawa do informacji oraz konsultacji w związku z dokonywaną operacją transgraniczną.
Implementacji dyrektywy 2019/2121 do polskiego porządku prawnego w odniesieniu do kwestii zdolności łączeniowej, podziałowej i przekształceniowej służą:
  • w odniesieniu do połączeń transgranicznych – art. 491, art. 492, zmieniany art. 5162 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
  • w odniesieniu do podziałów transgranicznych – art. 528, art. 529, dodawany art. 5504 oraz dodawany art. 5505 Kodeksu spółek handlowych;
  • w odniesieniu do przekształceń transgranicznych – art. 551 oraz dodawany art. 5803 Kodeksu spółek handlowych.
W konsekwencji wprowadzenia dnia wyodrębnienia projekt przewiduje również zmianę art. 531 § 1 i § 2 oraz art. 532 § 3, art. 544 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiany związane z wprowadzeniem nowego typu podziału zostały przewidziane w zmienianych art. 455 § 1, art. 531 § 21, art. 532 § 2 i art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku podziału przez wyodrębnienie nie dochodzi do wymiany udziałów lub akcji plan takiego podziału powinien zawierać informację o liczbie i wartości udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w spółkach nowo zawiązanych obejmowanych przez spółkę dzieloną, co zostało przewidziane w zmienianym art. 534 w § 1 pkt 21 Kodeksu spółek handlowych. Dalsze zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym służą implementacji dyrektywy 2019/1151, w zakresie wymiany informacji o zakazie sprawowania funkcji kierowniczych w ramach systemu integracji rejestrów. Wprowadzenie w dyrektywie 2019/2121 nowych instytucji w zakresie reorganizacji spółek w wymiarze transgranicznym stało się okazją do rewizji krajowych przepisów regulujących kwestię połączeń, podziałów i przekształceń transgranicznych. Zmiany te mają na celu uniknięcie zjawiska odwrotnej dyskryminacji polskich podmiotów uczestniczących w procesach transformacji spółek w wymiarze krajowym względem podmiotów, uczestniczących w tych procesach w wymiarze transgranicznym. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (m.in. odwrócona tabela zgodności): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362751/katalog/12901051#12901051 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 26 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.