Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie zastosowania w procesach uwierzytelniania za pomocą profilu zaufanego wygodniejszego dla użytkowników sposobu wykorzystania posiadanego numeru telefonu komórkowego jako jednego z czynników uwierzytelniania. Profil zaufany jako środek identyfikacji elektronicznej przygotowywany do notyfikacji na średnim poziomie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. L 257 z 28.8.2014, s. 3–114), wymaga zastosowania co najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do różnych kategorii wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Zgodnie z dodawanym art. 20ga ustawy o informatyzacji dostawcy usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach ruchomych będą zobowiązani do przekazywania swoim abonentom komunikatów informacyjnych pochodzących od organów administracji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz usług na rzecz obywateli. Rekomendowane rozwiązanie to nałożenie w drodze ustawy obowiązku na dostawców usług telekomunikacyjnych świadczenia usług Mobile Connect oraz SMS w zakresie pozwalającym abonentowi na korzystanie z profilu zaufanego oraz na otrzymywanie komunikatów informacyjnych od określonych podmiotów publicznych. Przedsiębiorcom przysługiwać będzie rekompensata równoważąca w postaci obniżenia opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w zakresie wysokości opłat za numer abonencki oraz za wyróżnik ruchomej sieci telekomunikacyjnej (PLMN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Przedmiotem komunikatów mają być kwestie o istotnym znaczeniu społecznym związane z realizacją zadań przez administrację rządową lub samorządową w zakresie swojej właściwości miejscowej. Jednocześnie komunikaty informacyjne mogą być wysyłane w związku z wykonywaniem usług i zadań publicznych na rzecz osób fizycznych w sprawach indywidualnych dotyczących tych osób. W tym przypadku komunikaty informacyjne o charakterze zindywidualizowanym będą wysyłane do osób, które przekazały swoje dane do rejestru danych kontaktowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367256 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.