Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt stanowi częściową implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

W odniesieniu do kwestii ułatwień dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego projekt przewiduje zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej co najmniej w języku polskim oraz innym języku urzędowym UE wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek oraz oddziałów oraz zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze (dodawany art. 3b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Ponadto, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, projekt przewiduje umożliwienie dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet (dodawany art. 1631 Kodeksu spółek handlowych).

W odniesieniu do kwestii rozszerzenia zakresu danych o spółce bezpłatnie dostępnych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów, projekt przewiduje zmianę art. 4a pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym polegającą na uzupełnieniu zakresu danych udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o niepowtarzalny identyfikator europejski, a w przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym także niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa członkowskiego, w którym zarejestrowano oddział.

Projekt nie przewiduje obowiązku ujawniania dokumentów finansowych spółki w rejestrze jej oddziału. W odniesieniu do kwestii wymiany informacji pomiędzy rejestrem spółki a rejestrem jej oddziału, projekt przewiduje zwiększenie zadań Centralnej Informacji w zakresie udostępniania nowych informacji, określonych w dyrektywie 2019/1151 (tj. o zarejestrowaniu, wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium RP, zmianie firmy, siedziby, numeru spółki w rejestrze, formy prawnej, danych dotyczących organu reprezentacji/nadzoru, złożeniu dokumentów finansowych). Zmiany te zostały uwzględnione w zmienionym art. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358358
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.