Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. oraz poz. 1076) (dalej zwaną ustawą okik) jest  podniesienie poziomu ochrony konsumentów oraz zwiększenie skuteczności działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie nr 2006/2004/WE (rozporządzenie CPC).

Wprowadzenie ustawy spowoduje potencjalnie konieczność stosowania środków wprowadzonych przez ustawę przez przedsiębiorców. Należy podkreślić, że reguły ustawowe  zostaną wdrożone w taki sposób, by przepisy prawa w pełni gwarantowały zasady sprawiedliwości proceduralnej. Ingerencja w sferę działania przedsiębiorców musi zapewniać możliwość weryfikacji jej zasadności i być jak najmniej uciążliwa dla prowadzenia przez nich działalności.

W zakresie naruszeń powszechnych i naruszeń o wymiarze unijnym przepisy rozporządzenia określają współpracę właściwych organów państw członkowskim tak, by zapewnić wyeliminowanie takich naruszeń na obszarze całej UE. W tym celu konieczna jest współpraca organów właściwych różnych państw członkowskich, na obszarach których obserwowane są skutki takich naruszeń. Dlatego w stosownych przypadkach wynik dochodzenia oraz ocena naruszenia powszechnego lub naruszenia powszechnego o wymiarze unijnym powinny być przedstawione we wspólnym stanowisku uzgadnianym przez właściwe organy w ramach skoordynowanego działania i kierowanym do przedsiębiorców odpowiedzialnych za naruszenie. Należy jednak podkreślić, że nie stanowi ono wiążącej decyzji właściwych organów, stanowi jednak jasny sygnał skierowany do przedsiębiorców dopuszczających się naruszeń o nieuchronności podjęcia środków mających na celu usunięcie takich naruszeń.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338717
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.