Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministra Zdrowia zmienia ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733), a także ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Projekt zmiany ustawy jest wynikiem analizy funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w odniesieniu do obszaru ratownictwa pozaszpitalnego, a jego celem jest usprawnienie tego systemu. W tym celu ustawa wprowadza zmiany w zakresie rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także wprowadzenie zmian porządkujących i dostosowujących.

Projekt ustawy wprowadza dolny próg liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – ZRM. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa niż 20 minut. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych pozostaną bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o PRM. Do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej w istniejących ZRM S potrzeba ok. 1620 etatów dla lekarzy (324 ZRM S x 5 etatów). Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu. Zmieniona została definicja pielęgniarki systemu. W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych wprowadza się obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych

W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych wprowadza się obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych. Z obowiązku tego zwolnieni zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki, w tym osoby odbywające specjalizację w tych dziedzinach.

Uporządkowany został zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony został katalog danych udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i Policji o dane osobowe członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Odstąpiono od określania przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakresu danych udostępnianych konsultantom i podmiotom prowadzącym działalność naukową i dydaktyczną, na rzecz rozwiązań ustawowych.

Projekt wprowadza też przepis pozwalający wprost Narodowemu Funduszowi Zdrowia na rozwiązanie umowy na świadczenia zdrowotne udzielane w szpitalnym oddziale ratunkowym, co skutkować ma również aktualizacją wojewódzkiego planu działania systemu poprzez wykreślenie danego oddziału z planu.

Projekt przewiduje wejście ustawy w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365851

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 21 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.