Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wprowadza zmiany w ustawie z:

1. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), dalej: „ustawa CIT”, 2. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), dalej: „ustawa PIT”, 3. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598), dalej: „Ordynacja podatkowa”, 4. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), dalej: „ustawa o ryczałcie”, 5. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), dalej: „ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej”, 6. 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469), dalej: „ustawa z 29 października 2021 r.” 7. 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) dalej: „ustawa z 9 czerwca 2022 r.”.

Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć. Projekt wprowadza ponadto zmiany w: Ordynacji podatkowej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawie z 29 października 2021 r., a także ustawie z 9 czerwca 2022 r.

Najważniejsze zmiany:
1) modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3-6, ust. 3, ust. 3a, ust. 8, ust. 14 pkt 5 lit. c i pkt 6-10 oraz art. 38hb ustawy CIT),
2) zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (art. 27b ust. 8 ustawy CIT), 3) uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” (art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r.), 4) zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania CFC (art. 24a ust. 2 pkt 5 i 6, ust. 11 i ust. 12a ustawy CIT), zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f) i doprecyzowania definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3), jak również analogiczna zmiana art. 30f ustawy PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3, 5 i 6, ust. 3f, 12 i 13a ustawy PIT), 5) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24aa ust. 1-3, 3a, 4, 8, 13, 14 i 15 ustawy CIT), 6) uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art. 17 i art. 26 ustawy CIT oraz art. 21 i art. 41 ustawy PIT), 7) zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT), 8) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT (art. 18db ust. 2 ustawy CIT), 9) zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT), 10) uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ust. 19 ustawy o CIT oraz art. 26i ust. 19 ustawy o PIT), 11) zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (art. 24m i art. 24n ustawy CIT), 12) zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa ust. 5 pkt 1, art. 7aa ust. 9 pkt 4, art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, art. 28m ust. 4a i 5, art. 28n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy CIT), 13) zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 ust. 4h ustawy CIT), 14) zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT i art. 30g ust. 15 i 16 ustawy PIT), 15) zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT), 16) doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji (art. 28a ust. 1 i 2 ustawy CIT, art. 45b ust. 1 i 2 ustawy PIT, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie oraz art. 84 ust. 2-4 ustawy z 29 października 2021 r.), 17) doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej), 18) zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), 19) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK) (art. 69b ustawy z 29 października 2021 r.), 20) zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit b ustawy z 9 czerwca 2022 r.).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361255

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 11 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.