Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;


Projekt ustawy (wersja z 6 września 2018 roku) dostępna jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308701/12493596/12493597/dokument359587.pdf
Natomiast uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji dostępne są pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493596#12493596
Pod tym adresem dostępne są również wcześniejsze wersje projektów przedmiotowej ustawy.
Przedmiotowa ustawa wprowadza między innymi zmiany w zakresie dostosowaniu niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów oraz umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnych kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), w przypadkach, o których mowa w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 1 października 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl