Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt ustawy stanowi uzupełnienie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429). Skupia się on w dużej mierze na zmianach dotyczących wspierania rodziny oraz poprawie sytuacji małoletnich i osób pełnoletnich posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, przebywających w pieczy zastępczej. W projekcie ustawy zaproponowano m.in.:

 1. Zwiększenie dostępności narzędzi wsparcia rodziny– dotychczas ograniczonego do pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wprowadzenie możliwości objęcia rodziny wsparciem na jej wniosek (bez obligatoryjnego wywiadu środowiskowego sporządzanego przez pracownika socjalnego).
 2. Wzmocnienie roli asystenta rodziny– zagwarantowanie asystentowi rodziny korzystania z superwizji, przyznanie asystentom dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł, przyjęcie jako zasady zatrudniania asystentów rodziny w oparciu o umowę o pracę, przyznanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy zwrotu kosztów przejazdów do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych.
 3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących planu pracy z rodziną, opracowywanego i realizowanego przez asystenta rodziny.
 4. Wyodrębnienie wsparcia asystenta dla kobiet w ciąży– rozszerzenie zadań asystenta rodziny poprzez wskazanie wprost w ustawie jako jego zadania wsparcia tej szczególnej kategorii osób;
 5. Wprowadzenie obowiązku zatrudniania asystenta rodziny w każdej gminie – zwiększenie dostępności usług asystenta rodziny;
 6. Możliwość tworzenia oddziałów placówek wsparcia dziennego – założeniem jest zwiększenie dostępu dzieci do placówek wsparcia dziennego;
 7. Zwiększenie wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych;
 8. Zapewnienie rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka szerszej dostępności do wsparcia przez osoby do pomocy w opiece i wychowaniu w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 9. Możliwość objęcia osoby, która przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka, ukończyła 25. rok życia, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, opieką rodziny opiekuńczej – proponowane rozwiązanie zakłada realizację postulatu zgłaszanego przez podmioty związane z rodzicielstwem zastępczym mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 10. Możliwość łączenia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej z rodzinami opiekuńczymi – rozwiązanie to ma zapewnić niepełnosprawnym pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej właściwą opiekę przez dotychczasową rodzinę (nie będzie dotyczyło rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego ze względu na specyfikę pełnionych przez nie funkcji);
 11. Stopniowe zmniejszanie liczebności regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – ma na celu zwiększanie gwarantowego poziomu opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia ze względu na ich stan zdrowia w sytuacji gdy nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie w placówkach tego typu może przebywać max. 30 dzieci (za zgodą wojewody do 45);
 12. Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy wskazanego w art. 5 ust. 1 ustawy o zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany; Rozwiązanie to umożliwi szerszy zakres wsparcia jakie może być tym osobom oferowane.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379360 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 19 grudnia 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.