Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany do ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw wynikają z konieczności dokonania rewizji instrumentów przyjętych w krajowym porządku prawnym, które służą wypełnieniu celów wynikających z treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 944/2010 (rozporządzenie SoS”). Rozporządzenie SoS ustanawia zasady wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie środków wpływających na zmniejszenie zależności od dostaw z jednego kierunku, gwarantując tym samym nieprzerwane dostawy gazu w całej Unii, w szczególności odbiorcom chronionym w przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub zakłóceń dostaw. Cele te powinny zostać osiągnięte poprzez zastosowanie najbardziej opłacalnych środków, a także w sposób gwarantujący uniknięcie zakłóceń na rynkach gazu ziemnego.

Postępujący kryzys na rynku surowców energetycznych, wywołany jednostronnymi działaniami dostawcy funkcjonującego w warunkach zbliżonych do monopolu, którego działania nie wynikają z okoliczności rynkowych, a są związane przede wszystkim z chęcią realizacji określonych celów politycznych, a także niewątpliwie wyjątkowa sytuacja jaka rozgrywa się aktualnie na arenie międzynarodowej, ukazują jak ważne jest posiadanie szczelnego oraz odpornego na zakłócenia systemu, który pozwoli właściwie zareagować w sytuacji kryzysowej, zapewniając bezpieczeństwo dostaw w przypadku przerw oraz zakłóceń, szczególnie do odbiorców chronionych.

Głównym celem projektu jest umiejscowienie Agencji w systemie zapewniającym bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, szczególnie do odbiorców z grupy odbiorców chronionych, poprzez wyposażenie jej w instrumenty prawne, które umożliwią tworzenie oraz utrzymywanie  zapasów strategicznych gazu ziemnego. W tym celu, Agencja będzie dokonywała, w imieniu Skarbu Państwa, za pośrednictwem giełdy towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową, zakupu lub sprzedaży gazu ziemnego, który będzie przez nią utrzymywany jako zapasy strategiczne.

Zgodnie z przedmiotowym projektem, wielkość zapasów strategicznych gazu ziemnego ustala się na rok gazowy i wynosi ona 35% łącznej wielkości zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny wysokometanowy w okresie kolejnych 30 dni nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, występującego z prawdopodobieństwem statystycznym raz na 20 lat.

Projekt wprowadza zmianę dotychczasowej formuły, która zakładała konieczność zabezpieczenia odpowiedniego wolumenu gazu ziemnego na potrzeby utworzenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (czy to bezpośrednio przez podmiot do tego zobowiązany czy poprzez zlecenie tego obowiązku innemu przedsiębiorstwu energetycznemu) na model, w którym przedsiębiorstwa wskazane w treści nowych przepisów będą comiesięcznie uiszczały tzw. opłatę gazową na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego, z której zostanie następnie sfinansowany zakup gazu ziemnego na potrzeby tworzenia oraz utrzymywania zapasów strategicznych gazu ziemnego.

Dodanie do ustawy o zapasach definicji odbiorcy chronionego ma charakter porządkujący – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, ograniczeniami nie byli objęci jedynie odbiorcy gazu ziemnego w gospodarstwach domowych. Szczegółowe zasady dotyczącego tego, którzy odbiorcy nie podlegają ograniczeniom, wynikają obecnie z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Z tego względu, za celowe uznano wprowadzenie precyzyjnej definicji odbiorcy chronionego, który nie podlega ograniczeniom, na gruncie ustawy.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych (m.in. 3 rozporządzenia poglądowe do projektu ustawy, tabele zgodności): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359003/katalog/12873553#12873553
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.